Polityka
Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z Usług dostępnych w Serwisie (dalej „Użytkownicy”) i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie wiąże się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika. Nasza Polityka prywatności powstała, aby poinformować Użytkowników kto jest administratorem ich danych osobowych, jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy
oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują Użytkownikowi jako podmiotowi danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również
do cookies stosowanych w Serwisie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Olivia Star Top Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785038, NIP 5842783933, REGON 383308043, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (zwana dalej „Usługodawcą”). Ponadto administratorem danych osobowych Użytkowników dla celów dokonania płatności online za bilet wstępu na Piętro Widokowe jest Operator Płatności – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327) Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887 oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 (jako krajowa instytucja płatnicza).

JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik powinien się kontaktować z Usługodawcą. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych dla celów wykonania płatności online za bilet wstępu na Piętro Widokowe, Użytkownik powinien się kontaktować z Operatorem Płatności na dane kontaktowe wskazane w „Regulaminie zakupu online biletów wstępu na Piętro Widokowe”, dostępnym w Serwisie.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Usługodawca przetwarza dane osobowe, które podaje lub pozostawia Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie. Zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie. W przypadku odwiedzenia/wejścia na stronę internetową Serwisu, Usługodawca przetwarza dane, które Użytkownik pozostawia w plikach cookies, do których mogą należeć między innymi: adres IP, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, czas i data wizyty. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie, określonych „Regulaminem zakupu online biletów wstępu na Piętro Widokowe” (zwanym dalej „Regulaminem”), Usługodawca przetwarza dane osobowe wpisywane przez Użytkownika w elektronicznych formularzach dostępnych w Serwisie dla celów dokonania zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz dane związane z dokonaniem płatności online, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika, kwota dokonanej płatności i numer transakcji.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. zawarcia lub wykonania transakcji zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacji uprawnienia wynikającego z tego biletu, określonej postanowieniami Regulaminu, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
 3. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę związanych z prowadzoną działalnością, transakcją zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe lub realizacją tego biletu przez Użytkownika, osobą Użytkownika lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 4. w celu prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy), na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 5. rozpatrzenia reklamacji związanych z zakupem online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacją tego biletu przez Użytkownika, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 6. zapewnienia bezpieczeństwa dla osób lub ochrony mienia znajdującego się na Piętrze Widokowym oraz umożliwienia Użytkownikowi wstępu na Piętro Widokowe, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 7. jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, treść zgody określa, w jakim celu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, przy czy podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez Usługodawcę jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Usługodawcy, w tym: podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Usługodawcy. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, Operatorowi Płatności, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe lub bankowe, podmiotom nabywającym wierzytelności, uprawnionym podmiotom i organom, którym Usługodawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym, właścicielowi budynku biurowego pod nazwą „Olivia Star”, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C. Partnerzy Serwisu współpracujący przy realizacji Usług dostępnych w Serwisie mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie wykluczamy jednak współpracy z partnerami, którzy mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W przypadku, gdybyśmy przekazywali Twoje dane poza terytorium EOG, będziemy wymagali, aby tacy partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwo w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Czas przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania transakcji zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacji uprawnienia wynikającego z tego biletu, określonej postanowieniami Regulaminu – przez czas ważności biletu wstępu i rozliczeń z nim związanych, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego (przykładowo: w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym podatkowej) oraz czas, w którym Sprzedawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie c) poniżej,
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
 3. przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów rozpatrzenia reklamacji związanych z zakupem online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacją tego biletu przez Użytkownika – przez czas niezbędny dla rozpatrzenia tej reklamacji, a po jej rozpatrzeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Usługodawcy obowiązku prawnego (przykładowo: w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji) oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie c) powyżej,
 6. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób lub ochrony mienia znajdującego się na Piętrze Widokowym oraz umożliwienia Użytkownikowi wstępu na Piętro Widokowe: w przypadku wizerunku – w zależności od zastosowanych środków technicznych, którymi dysponuje Usługodawca – przez okres od 30 dni do 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku pozostałych danych osobowych przetwarzanych w tym celu przez Usługodawcę – przez okres 3 lat liczonych od dnia opuszczenia przez Użytkownika terenu Piętra Widokowego, z zastrzeżeniem postanowień punktu c) powyżej,
 7. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownik w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że Użytkownik nie podlega decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie lub korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.

PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies. Cookies to dane informatyczne zapisane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (przykładowo: na komputerze, telefonie komórkowym), które są wysyłane z przeglądarki Użytkownika do serwera Usługodawcy przy każdorazowym połączeniu się ze stronami Usługodawcy z danego urządzenia końcowego Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z której pochodzą, swój czas istnienia oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są również informacje, które są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu internetowego. W plikach cookie może być przechowywany także unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa Usługodawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce Użytkownika, jeśli przeglądarka to umożliwia. Usługodawca może uzyskać dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez stronę internetową Usługodawcy, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Usługodawca używa cookies w celu optymalizacji i poprawy funkcjonalności korzystania ze stron internetowych Serwisu i Usług dostępnych w Serwisie oraz zbierania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu i Usług dostępnych w Serwisie. Daje to Usługodawcy możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Usługodawca może stosować cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika jedynie do czasu wylogowania ze strony internetowej Serwisu lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy Użytkownik je usunie. Podczas korzystania z Serwisu lub Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od partnerów Serwisu współpracujących z Usługodawcą. Cookies stosowane przez wyżej wymienionych partnerów podlegają ich własnej polityce prywatności. Usługodawca jednocześnie informuje, że dla celów obliczania statystyk w Serwisie korzysta z technologii Google Analitycs, która w przypadku Użytkowników korzystających z Serwisu i zalogowanych jednocześnie do swojego konta Google może prezentować więcej danych niż adres IP, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, czas i data wizyty, z wyłączeniem możliwości personalnej identyfikacji danego Użytkownika. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przyjmowanie cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby cookies były blokowane w całości lub w określonej części lub były usuwane albo aby każdorazowo otrzymywał komunikaty w momencie, w którym cookies są wysyłane na urządzenie końcowe Użytkownika. Informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.