REGULAMIN ZAKUPU ONLINE BILETÓW WSTĘPU NA PIĘTRO WIDOKOWE

 1. Regulamin niniejszy określa warunki dokonywania zakupu online biletów wstępu ma Piętro Widokowe mieszące się na 32. piętrze budynku biurowego pod nazwą „Olivia Star”, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C, za pośrednictwem Serwisu Sprzedawcy.

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin zakupu online biletów wstępu na Piętro Widokowe”,
  2. Serwis – oznacza strony internetowe dostępne pod adresem internetowym www.oliviastar.pl administrowane przez Sprzedawcę, umożliwiające Użytkownikowi dokonanie zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe,
  3. Piętro Widokowe – oznacza 32. piętro budynku biurowego pod nazwą „Olivia Star”, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C,
  4. Sprzedawca – oznacza Olivia Star Top Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472C/3. piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785038, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5842783933, REGON: 383308043,
  5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu w celu zakupu online biletu wstępu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. Operator Płatności – oznacza PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327) Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza,
  7. Strona Płatności – oznacza stronę internetową pod adresem www.przelewy24.pl, administrowaną przez Operatora Płatności,
  8. Regulamin Płatności – oznacza regulamin płatności Operatora Płatności dostępny na Stronie Płatności,
  9. Budynek – oznacza budynek biurowy pod nazwą „Olivia Star”, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem biletu wstępu za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz zakupu online biletu wstępu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących minimalnych warunków technicznych: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, dowolnej przeglądarki internetowej, programu umożliwiającego podgląd i wydruk biletu zapisanego w formacie PDF. Sprzedawca nie pokrywa Użytkownikowi kosztów nabycia narzędzi określonych w zdaniu poprzednim ani kosztów połączenia z siecią Internet.
 7. Zakup biletu wstępu za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności za pośrednictwem Strony Płatności i Operatora Płatności. W przypadku pozytywnej weryfikacji płatności Użytkownika przez Operatora Płatności, Użytkownik otrzyma zakupione online bilety wstępu na podany przez niego adres poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 30 minut od dokonania płatności.
 8. W celu złożenia zamówienia i zakupu biletu, Użytkownik powinien dokonać następujących czynności za pośrednictwem Serwisu:

  • wybrać liczbę i rodzaj (w przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę takiej opcji) biletów wstępu, jaką zamierza zakupić, sprawdzić ich dostępność (za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie), a następnie z puli dostępnych biletów wybrać termin, godzinę i przedział czasowy pobytu,
  • udostępnić swoje dane osobowe Sprzedawcy w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia,
  • zaakceptować postanowienia Regulaminu korzystania z Piętra Widokowego,
  • zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie b) powyżej drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kup bilet” znajdującego się w tym formularzu, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia (z tą chwilą Sprzedawca zablokuje dla Użytkownika wybrane przez niego bilety wstępu, o ile nie zostały one już zakupione przez innego Użytkownika), 
  • dokonać wyboru jednej z form płatności i – jeżeli jest to wymagane przez Operatora Płatności – zaakceptować postanowienia Regulaminu Płatności. 
 9. Użytkownik ma prawo do zakupienia tylu sztuk biletów wstępu w jednym zamówieniu, ile jest możliwych do nabycia w podanym przez Użytkownika terminie, godzinie i przedziale czasowym. Liczbę biletów wstępu możliwych do nabycia, w tym w określonym terminie, na daną godzinę lub w określonym przedziale czasowym określa wyłącznie Sprzedawca. Bilet wstępu uprawnia Użytkownika do wjazdu na Piętro Widokowe oraz przebywania na Piętrze Widokowym tylko w dniu i o czasie określonym w bilecie.
 10. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie do zawieszenia sprzedaży biletów wstępu (w tym bez podania przyczyny). Sprzedawca może zawiesić sprzedaż biletów wstępu w szczególności z przyczyn organizacyjnych, technicznych lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób lub mienia.   
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadzi bilety ulgowe lub specjalne dla określonej kategorii Użytkowników, Użytkownik dokumentuje spełnianie warunków uprawniających do zakupu takiego biletu przed wejściem na Piętro Widokowe (np. poprzez okazanie legitymacji szkolnej, Karty Mieszkańca, Karty Turysty lub innych dokumentów wskazanych i honorowanych przez Sprzedawcę), pod rygorem odmowy wpuszczenia Użytkownika na Piętro Widokowe. Nieudokumentowanie uprawnienia do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego, powoduje nieważność tego biletu wstępu. W takim wypadku, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi kosztu zakupu biletu wstępu lub jakiekolwiek innego ekwiwalentu, ani zamiany biletu wstępu ulgowego lub specjalnego na inny. 
 12. Sprzedawca blokuje dla Użytkownika wybrane przez niego bilety wstępu z chwilą kliknięcia przycisku „Kup bilet”, o ile bilety nie zostały już zakupione przez innego Użytkownika. W przypadku, gdy wybrane przez Użytkownika bilety w okresie od ich wyboru do chwili kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Kup bilet” zostaną zakupione przez innego Użytkownika, Użytkownik w celu zakupu biletów będzie musiał ponownie dokonać czynności określonych w punkcie 8.a) do 8.e) Regulaminu, a złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie anulowane. Dokonanie płatności online za bilet wstępu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia. . Złożenie zamówienia bez dokonania płatności w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu powoduje anulowanie zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na jego adres poczty elektronicznej. Chwilą dokonania płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności od Operatora Płatności. 
 13. Użytkownik ma możliwość zapłaty za bilet wstępu jedynie za pomocą form płatności udostępnionych przez Operatora Płatności na Stronie Płatności w czasie składania zamówienia. 
 14. Podane w Serwisie ceny biletów wstępu są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług. Ceny biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca nie pokrywa ani nie zwraca Użytkownikowi kosztów przewalutowania płatności przy przelewach z rachunku lub na rachunek bankowy w walucie obcej.
 15. Użytkownik dokonuje płatności wynikającej z danego zamówienia jednorazowo, w pełnej kwocie wynikającej z zamówienia, bez względu na liczbę biletów zakupionych w ramach tego zamówienia.
 16. Realizacja biletu wstępu następuje poprzez jego okazanie obsłudze Piętra Widokowego, a w przypadku określonym w punkcie 11 Regulaminu, poprzez jego okazanie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności biletu wstępu lub co do tożsamości osoby uprawnionej do jego realizacji, Sprzedawca jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości (przykładowo dowodu osobistego, paszportu, legitymacji).
 17. Bilet wstępu jest ważny od momentu jego zakupu do chwili upływu terminu i godziny pobytu określonej w bilecie.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie biletu wstępu innym osobom przez Użytkownika. W przypadku zgłoszenia się do wejścia na Piętro Widokowe kilku osób z tym samym biletem wstępu, uprawnionym do wejścia na Piętro Widokowe będzie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza, a w przypadku zgłoszenia się kilku osób do wejścia na Piętro Widokowe w tym samym czasie – uprawnionym do wejścia na Piętro Widokowe będzie osoba, która dokonała płatności za bilet wstępu. 
 19. Niewykorzystane bilety wstępu nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne bilety wstępu, ani na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. 
 20. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu wstępu w przypadku wystąpienia leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności uniemożliwiających realizację biletu wstępu, przy czym Użytkownik powinien dokonać zwrotu biletu wstępu, pod rygorem utraty prawa do jego zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia po stronie Sprzedawcy okoliczności uniemożliwiających Użytkownikowi realizację biletu wstępu, wysyłając do Sprzedawcy wiadomość email z adresu poczty elektronicznej Użytkownika podanej przy zakupie biletu wstępu. Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi zwrot biletu wstępu poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika stosownej wiadomości email o zwrocie. Płatność związana ze zwrotem biletu nastąpi tą samą metodą płatności, która została użyta w czasie zakupu online biletu wstępu, w terminie 7 dni od dnia uznania zwrotu przez Sprzedawcę. 
 21. Reklamacje dotyczące płatności, Użytkownik powinien składać do Operatora Płatności, zgodnie z Regulaminem Płatności. 
 22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika ani za jakikolwiek zakłócenia lub błędy w przesyłaniu danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub sieci Internet w trakcie dokonywania zakupu biletu wstępu przez Użytkownika lub dostarczenia tych biletów do Użytkownika. 
 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy. 
 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z Serwisu lub Strony Płatności. Użytkownik korzysta z Serwisu i Strony Płatności na własny koszt i ryzyko. 
 25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z przesyłaniem danych, w tym za przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców sieci Internet oraz za problemy związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń (w tym komputera) Użytkownika i za sposób ich konfiguracji. 
 26. Zasady korzystania przez Użytkownika z Piętra Widokowego określa Regulamin korzystania z Piętra Widokowego, dostępny w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu określonego w zdaniu poprzednim przed zakupem biletu wstępu za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w formularzu zamówienia. 
 27. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Mając powyższe na względzie, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe. 
 28. Stosownie do przepisów obowiązującego prawa, sprzedaż biletów wstępu określona w niniejszym Regulaminie nie podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy fiskalnej i Użytkownik nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą zakup biletów online na żądanie Użytkownika, złożone przez Użytkownika w elektronicznym formularzu zamówienia (poprzez zaznaczenie opcji „Faktura VAT”). 
 29. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca – Olivia Star Top Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472C/3. piętro, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785038, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5842783933, REGON: 383308043. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik powinien kierować korespondencję do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej określony w punkcie 37 poniżej. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). 
 30. Administratorem danych osobowych Użytkowników dla celów dokonania płatności za pośrednictwem Strony Płatności jest Operator Płatności – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327) Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 
 31. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  • zawarcia lub wykonania transakcji zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacji uprawnienia wynikającego z tego biletu, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, w szczególności w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym rachunkowej lub podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
  • ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę związanych z prowadzoną działalnością, transakcją zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe lub  realizacją tego biletu przez Użytkownika, osobą Użytkownika lub ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia, 
  • w celu prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy), na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji związanych z zakupem online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacją tego biletu przez Użytkownika, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
  • zapewnienia bezpieczeństwa dla osób lub ochrony mienia znajdującego się na Piętrze Widokowym oraz umożliwienia Użytkownikowi wstępu na Piętro Widokowe, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
  • jeżeli Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, treść zgody określa, w jakim celu Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, przy czy podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez Sprzedawcę jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.
 32. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Sprzedawcę:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, w tym: podmiotom, z których Sprzedawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Sprzedawcy usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Sprzedawcy, 
  • innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, Operatorowi Płatności, podmiotom nabywającym wierzytelności, właścicielowi budynku biurowego pod nazwą „Olivia Star”, położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe lub bankowe, uprawnionym podmiotom i organom, którym Sprzedawca jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym, podatkowym. 
 33. Czas przechowywania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania transakcji zakupu online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacji uprawnienia wynikającego z tego biletu – przez czas ważności biletu wstępu i rozliczeń z nim związanych, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego (przykładowo: w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym podatkowej) oraz czas, w którym Sprzedawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie c) poniżej,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Sprzedawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku, 
  • przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę lub ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji związanych z zakupem online biletu wstępu na Piętro Widokowe oraz realizacją tego biletu przez Użytkownika - przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Sprzedawcy obowiązku prawnego (przykładowo: w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym podatkowej) oraz czas, w którym Sprzedawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie c) powyżej, 
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób lub ochrony mienia znajdującego się na Piętrze Widokowym oraz umożliwienia Użytkownikowi wstępu na Piętro Widokowe: w przypadku wizerunku – w zależności od zastosowanych środków technicznych, którymi dysponuje Sprzedawca – przez okres od 30 dni do 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku pozostałych danych osobowych przetwarzanych w tym celu przez Sprzedawcę – przez okres 3 lat liczonych od dnia opuszczenia przez Użytkownika terenu Piętra Widokowego, z zastrzeżeniem postanowień punktu c) powyżej,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania. 

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

 34. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 35. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że Użytkownik nie podlega decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. 
 36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest warunkiem zawarcia transakcji zakupu online biletu wstępu i realizacji uprawnienia wynikającego z tego biletu, a także dokonania płatności. 
 37. Wszelka korespondencja, w tym uwagi i reklamacje dotyczące zakupu online biletu wstępu i funkcjonowania Serwisu, powinny być kierowane do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@oliviastar.pl 
 38. Sprzedawca kieruje wszelką korespondencję do Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika, jaki zostanie mu udostępniony przez Użytkownika przy zakupie biletu wstępu lub z którego otrzymał korespondencję od Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego, niepełnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez Użytkownika możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej. We wszystkich przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, korespondencję uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania korespondencji przez Sprzedawcę do Użytkownika. 
 39. Prawo do składania reklamacji odnośnie zakupu online biletu wstępu przysługuje wyłącznie Użytkownikom. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zdarzenia lub okoliczności będących przyczyną reklamacji lub powzięcia przez Użytkownika informacji o zdarzeniu lub okolicznościach będących przyczyną reklamacji. Momentem złożenia reklamacji jest data wpływu reklamacji na adres poczty elektronicznej określony w punkcie 37 Regulaminu. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji Użytkownika na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika określony w punkcie poprzednim.  
 40. Regulamin niniejszy jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy i w Serwisie, który umożliwia jego nieodpłatne pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 41. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie, przy czym w odniesieniu do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na zastosowanie w stosunku do niego nowych postanowień.