Regulamin 32


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] ma za przedmiot ustalenie zasad dostępu oraz korzystania z 32 piętra [Piętro Widokowe] na terenie budynku Olivia Star położonego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C [Budynek OS].
 2. Zakup biletu wstępu na Piętro Widokowe jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady, o których mowa w niniejszym Regulaminie odnosić się będą do wszystkich użytkowników Piętra Widokowego.
 4. Ze względu na swoją specyfikę działalność handlowa, gastronomiczna i biurowa prowadzona na terenie Budynku OS w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych może być dodatkowo uregulowana w odrębnym regulaminie.

WSTĘP I BILETY

 1. Dostęp na Piętro Widokowe jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego biletu, za okazaniem biletu lub numeru rezerwacji przez osobę, na rzecz której bilet wstępu został nabyty [Gość]. Bilet wstępu uprawnia Gościa do wjazdu na Piętro Widokowe oraz przebywania na Piętrze Widokowym tylko w dniu i w przedziale czasowym określonym na bilecie.
 2. Bilet można zakupić za pośrednictwem strony internetowej www.oliviastar.pl oraz w kasach znajdujących się na parterze Budynku OS. Sprzedawcą biletów jest spółka Olivia Star Top sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472C, KRS 0000785038, NIP 5842783933, Regon 383308043, kapitał zakładowy 5.000 złotych [Operator].
 3. Jednorazowy bilet wstępu upoważnia Gościa do maksymalnie 2-godzinnego pobytu na terenie Piętra Widokowego, lecz nie dłużej niż do 22:00. Bilet może być wykorzystany wyłącznie w ramach jednokrotnego nieprzerwanego wstępu przez jedną osobę, a przekazywanie biletu (odpłatne lub nieodpłatne) do wykorzystania osobom trzecim jest zabronione. Opuszczenie terenu Piętra Widokowego przed upływem czasu, na jaki bilet wstępu został zakupiony nie uprawnia do powrotu na Piętro Widokowe w celu wykorzystania pozostałego do wykorzystania czasu.
 4. "Po przekroczeniu dozwolonego czasu pobytu na terenie Piętra Widokowego Gość jest obowiązany do uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości 6zł za każde kolejne rozpoczęte pół godziny zgodnie z obowiązującym cennikiem. Gość jest zobowiązany do zwrotu biletu wstępu w recepcji po zakończeniu wizyty. W przypadku zgubienia biletu wstępu w trakcie pobytu na terenie Piętra Widokowego, Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 PLN.
 5. Z zastrzeżeniem drugiego zdania niniejszego punktu, kupno towarów w punktach gastronomicznych znajdujących na Piętrze Widokowym uprawnia Gościa do dodatkowego pół godziny pobytu na terenie Piętra Widokowego po zakończeniu czasu określonego na bilecie w ten sposób, że na każde wydane 30 PLN brutto Gość otrzymuje Voucher, który upoważnia do przebywania na Piętrze Widokowym przez kolejne pół godziny. Kupno towarów w punktach gastronomicznych znajdujących się na Piętrze Widokowym po godzinie 21.00. nie powoduje wydłużenia czasu pobytu na terenie Piętra Widokowego.
 6. Godziny otwarcia Piętra Widokowego: 10.00-22.00. Ostatni wjazd odbywa się o godzinie 21.00.
 7. Zakazane jest przebywanie na terenie Piętra Widokowego poza godzinami jego otwarcia, za wyjątkiem eventów zamkniętych.
 8. Przybycie przed wyznaczonym na bilecie wstępu czasem wejścia nie umożliwia wcześniejszego wejścia na Piętro Widokowe.
 9. Opłaty za bilety nie podlegają zwrotowi, także w przypadku niewykorzystania biletu wstępu w całości lub w części.
 10. Pula biletów przeznaczona do sprzedaży jest ograniczona. Po wyprzedaży puli biletów na określony termin sprzedaż jest blokowana. Każdorazowo możliwość zakupu jest uzależniona od liczby dostępnych biletów.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu podczas zakupu biletu, w tym wyboru niewłaściwej daty i godziny lub niewłaściwej liczby biletów.
 12. Kopiowanie lub sprzedaż biletów osobom trzecim są zabronione.

ZNIŻKI

 1. Aktualny cennik znajduje się na stronie Internetowej www.oliviastar.pl oraz jest dostępny w kasie biletowej w Budynku OS na poziomie 0.
 2. W przypadku zamiaru zakupu biletu wstępu z odpowiednią zniżką, Goście są zobowiązani do przedstawiania dowodu tożsamości oraz innych dokumentów dokumentujących uprawnienie do uzyskania zniżki.
 3. Tabela aktualnych zniżek dostępna jest w aktualnym cenniku dostępnym na www.oliviastar.pl oraz w kasie biletowej znajdującej się na poziomie 0 w Budynku OS.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dzieci poniżej 15 roku życia mają prawo wstępu na Piętro Widokowe tylko z osobą dorosłą i nie mogą przebywać na Piętrze Widokowym bez opieki. Opiekun ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechana osób, nad którymi sprawuje opiekę.
 2. Każda osoba przed wjazdem na Piętro Widokowe będzie poddana kontroli osobistej, w szczególności w postaci:
  a) może zostać poproszona o otwarcie bagażu celem umożliwienia kontroli jego zawartości,
  b) przejścia przez bramki kontroli dostępu,
  c) badania ręcznym wykrywaczem metali w celach bezpieczeństwa. Podczas kontroli Goście zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu Operatora, w tym także do zdjęcia nakrycia głowy, wierzchniego okrycia, elementów metalowych ubrania lub innych elementów ubrania, które utrudniają identyfikację i kontrolę.

Dostęp na teren budynku OS i Piętra Widokowego podlega kontroli i monitorowaniu przez wyspecjalizowany podmiot zapewniający ochronę obiektu.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu/wejścia na Piętro Widokowe lub wyproszenia osób, które zachowują się w sposób agresywny, rażący, obraźliwy dla innych, stanowią zagrożenie dla siebie i innych, znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających bądź nie przestrzegają Regulaminu. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu.
 2. Zabrania się wnoszenia materiałów uznanych za niebezpieczne, w tym materiałów łatwopalnych, szklanych butelek, materiałów pirotechnicznych i innych mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub szkodę na rzeczy. Bezwzględnie zakazuje się wnoszenia oraz posiadania broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839) na terenie całego Budynku OS. Zasady wnoszenia broni na teren Budynku OS przez wewnętrzne służby ochrony osób i mienia w ramach wykonywania czynności na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740) zostały uregulowane w odrębnych postanowieniach.
 3. Na terenie Budynku OS obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem odpowiednio wyszkolonych i specjalnie oznaczonych psów asystujących, w szczególności psów przewodników osób niewidomych lub niedowidzących oraz psów asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo, które ułatwiają tym osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
 4. Ilość osób przebywających na terenie Piętra Widokowego jest ograniczona do 300 osób.
 5. Pracownicy Operatora mogą wstrzymać wjazd Gości na Piętro Widokowe w każdym przypadku, gdy uznają to za konieczne z punktu widzenia prawidłowości i bezpieczeństwa użytkowania Piętra Widokowego, w tym w szczególności w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Gości. Goście przebywający na Piętrze Widokowym zostaną wezwani do opuszczenia Budynku OS.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia tarasu widokowego na Piętrze Widokowym lub Piętra Widokowego według własnego uznania, ze względów technicznych lub z innych względów, po uprzednim zawiadomieniu poprzez stronę internetową oraz podanie informacji w kasach biletowych.
 7. Goście przebywający na Piętrze Widokowym są zobowiązaniu do stosowania się do zaleceń i wytycznych pracowników Operatora dotyczących sposobu użytkowania Piętra Widokowego.  
 8. Goście mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów zakupu biletów, które nie mogą zostać wykorzystane w przypadku niezapowiedzianego zamknięcia Piętra Widokowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne koszty lub szkody, w tym koszty podróży w związku z zamknięciem Piętra Widokowego.
 9. Wejście na zewnętrzny taras widokowy na Piętrze Widokowym jest możliwy jedynie przy sprzyjających warunkach pogodowych, które umożliwiają bezpieczne przebywanie na terenie Piętra Widokowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczoną widoczność lub inne niedogodności spowodowane  warunkami pogodowymi.
 10. Wjazd i zjazd na Piętro Widokowe odbywa się windą, która może zabrać jednorazowo maksymalnie 21 osób lub 1800 kg.
 11. Nagrania dźwiękowe i wizualne z systemu CCTV nagrywane są ze względów bezpieczeństwa. Każdy Gość akceptuje powyższe warunki i zgadza się na używanie materiałów w celach utrzymania i monitorowania bezpieczeństwa.
 12. Goście odwiedzający Piętro Widokowe są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób, które znajdują się pod ich opieką, szczególnie dzieci.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, powstałe podczas przebywania na terenie Piętra Widokowego, w tym także  podczas nieoczekiwanych sytuacji jak np. ewakuacja.
 14. Zabrania się wystawiania jakichkolwiek przedmiotów poza linię balustrady.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Jeżeli według oceny Operatora Gość swoim zachowaniem na terenie Piętra Widokowego naraża na niebezpieczeństwo osobę lub mienie znajdujące się na Piętrze Widokowym, utrudnia pracownikom Operatora wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń pracowników Operatora, w szczególności odnośnie ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie Piętra Widokowego lub zachowuje się w sposób, który może spowodować lub powoduje niewygodę, szkodę lub uszkodzenie ciała osób trzecich lub pracowników Operatora, Operator może podjąć stosowne czynności, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Piętra Widokowego i odmowy ponownego wstępu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności Gościa, za czyny popełnione na terenie Piętra Widokowego. W takich sytuacjach nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 2. Na Piętrze Widokowym obowiązuje zakaz wnoszenia żywności, produktów spożywczych i napojów. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania do produktów spożywczych przeznaczonych dla niemowląt, jak również substancji medycznych.
 3. Spożywanie produktów spożywczych i napoi na terenie Piętra Widokowego jest możliwe tylko w przypadku zakupu ich w punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie Piętra Widokowego oraz wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
 4. Goście mogą wykonywać zdjęcia i filmy video tylko i wyłącznie na własny, osobisty użytek. Zabrania się rozpowszechniania zdjęć i nagrań na użytek komercyjny (w celu osiągnięcia korzyści majątkowych) lub wprowadzania do obrotu bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Operatora.
 5. Lista rzeczy, które nie mogą zostać wniesione znajduję się w załączniku do regulaminu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę bądź kradzież przedmiotów osobistych Gości.
 7. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc obsługi budynku OS. Wjazd na teren Piętra Widokowego na wózku inwalidzkim jest możliwy.
 8. Niedozwolone jest głośne i nieodpowiednie zachowanie zakłócające komfort przebywania innych osób znajdujących się na Piętrze Widokowym. W takim wypadku Gość zobowiązany jest opuścić budynek OS.
 9. Niedozwolone jest wychylanie się, wyrzucanie lub wylewanie jakichkolwiek przedmiotów, w tym płynów, na zewnątrz Tarasu Widokowego. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody związane z wylaniem lub wyrzuceniem przedmiotu z tarasu widokowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wylaniem, wyrzuceniem lub wypadnięciem przedmiotów z Piętra Widokowego.
 10. Niedozwolone jest zanieczyszczanie, śmiecenie na terenie budynku OS.
 11. Niedozwolone jest niszczenie elementów wykończenia wnętrz, sprzętu i przedmiotów znajdujących się na terenie budynku OS.
 12. Osoby przebywające na terenie budynku OS nie mogą zastraszać, obrażać, znieważać lub grozić jakiejkolwiek osobie przebywającej na terenie Piętra Widokowego na tle politycznym, rasowym, religijnym, płciowym i innym.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu na Piętro Widokowe osobom, które wcześniej naruszyły warunki Regulaminu.
 14. Palenie jest surowo zabronione na całym terenie budynku OS, poza miejscami do tego wyznaczonymi - palarnie.
 15. Gość naruszający zakaz palenia na terenie budynku OS, poza miejscami do tego wyznaczonymi, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z naruszeniem zakazu. Wzbudzenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary w wysokości 500,00 PLN za każde naruszenie oraz pokryciem kosztów z tym związany, w tym w szczególności kosztów, które wynikną w konsekwencji uruchomienia alarmu. Operator może dochodzić naprawienia szkody w kwocie przewyższającej karę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

ZAPISY DODATKOWE

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i związaną z tym widoczność. Koszt zakupu biletu wstępu nie zostanie zwrócony w przypadku ograniczonej widoczności lub innych niedogodności spowodowanych warunkami pogodowymi.
 2. Koszt zakupu biletu nie zostanie zwrócony Gościom, którzy z różnych względów (np. lęk wysokości) nie skorzystają z Tarasu Widokowego.
 3. Przebywanie na Piętrze Widokowym może powodować mdłości czy zawroty głowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dyskomfort i indywidualne reakcje organizmu związane z wjazdem i pobytem na terenie Piętra Widokowego.
 4. Zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych na terenie Piętra Widokowego jakimikolwiek przedmiotami utrudniającymi płynność ruchu.
 5. Na terenie budynku OS Goście nie mają prawa bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Operatora:
 1. rozpowszechniać materiałów promocyjnych,
 2. przeprowadzać aukcji, badań rynkowych, itp.,
 3. organizować sesji zdjęciowych, pokazów dla publiczności,
 4. umieszczać reklam,
 5. prowadzić sprzedaży,
 6. prowadzić działalności religijnej, związkowej, politycznej.
 1. W przypadku awarii urządzeń lub wyposażenia Piętra Widokowego, w szczególności takich jak oświetlenie, oznaczenia itp. Gość powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom Operatora.
 2. Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku OS muszą przestrzegać procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować nałożeniem kar finansowych w wysokości 500,00 PLN za każde naruszenie. Operator może dochodzić naprawienia szkody w kwocie przewyższającej karę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Wszelkie dane osobowe, które są gromadzone lub przechowywane przez OS, podlegają polityce prywatności.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej www.oliviastar.pl Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna z dniem publikacji Regulaminu na stronie www.oliviastar.pl
 6. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.